สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (สขร1) สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 (สขร1)