กิจกรรมอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันสิทธิและคุ้มครองผู้สูงอายุ ตามโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565