สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564