วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นายบุญเพ็ง ยอดบุญมา มอบหมายให้ นายอรรถพล สุวรรณหงษ์ ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้าปฎิบัติการ และ นายยศนนท มะณีศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างหอถังสูง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารกายภาพบำบัด งานปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.สระแก้ว งานปรับปรุงห้องฉุกเฉิน รพ.สต.ขามป้อม ณ โรงพยาบาลเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น