สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564