วันที่ 18 - 21 ตุลาคม 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดย นายศักดา ติวเรือง และคณะ ลงพื้นที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคโควิด - 19 จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1. ชุดกราวน์กันน้ำ (CPE) จำนวน 1,320 ชุด 2. ถุงมือยาง จำนวน 1,320 กล่องเล็ก 3. หมวกคลุมผม จำนวน 1,320 แพ็ค 4. ชุด PPE จำนวน 1,980 ชุด ให้กับกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในเขตสุขภาพที่ ๗ คือ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ อสม.ต่อไป