การประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มมาตรฐานวิศวกรรมการแพทย์ และกลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม วันที่ 13 กันยายน 2564 ประธานโดยนายบุญเพ็ง ยอดบุญมา ผอศบส.7 และรองผอ.นายศักดา ติวเรือง ณ ห้องประชุมศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7