วันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 นำโดย นายอรรณพ ดาทุมมา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดทำห้องประชุม EOC พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อรองรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ภายในศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ระดับเขตสุขภาพ ณ เขตสุขภาพที่ 7