สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564