สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร1) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร1)